Projekty UE


Od 2001 roku skutecznie pozyskujemy środki finansowe Unii Europejskiej na realizację kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych, w ramach wcześniejszych środków przedakcesyjnych, a w dalszej kolejności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem w ramach projektów UE na wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznych, osób uczących i podnoszących kwalifikacje, w tym nauczycieli skierowanych przez instytucje publiczne pozyskaliśmy ponad 3,0 mln zł.

W ramach własnych projektów współfinansowanych ze środków UE pozyskaliśmy na szkolenia dla osób poszukujących pracy ponad 3 mln zł

Od roku 2008 zrealizowaliśmy trzy zbieżne, bliźniacze projekty cieszące się ogromną popularnością oraz głębokim oddźwiękiem społecznym. Były to: w latach 2008-2009 projekt „Równi na starcie”; w latach 2009-2010 „Tacy sami-równi na starcie” oraz ostatnio zakończony w 2014 roku projekt pn. „Równi na starcie II”. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do 150 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu woj. pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główne formy wsparcia młodzieży to warsztatowe przygotowanie do wejścia i poruszania się po rynku pracy, w tym rozwijanie umiejętności interpersonalnych, wsparcie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwo w kursach zawodowych, czy też uczestnictwo w stażach i pomoc specjalistów (psychologów, doradców zawodowych).

Główne formy wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym to warsztatowe przygotowanie do wejścia i poruszania się po rynku pracy.

Ponad 2 lata (2009-2011) poświeciliśmy realizacji pierwszego projektu badawczego pn. „Monitoring kierunków kształcenia policealnego” Wsparcie skierowane było do 140 placówek oświatowych- Szkół Policealnych dla osób dorosłych. Nasze badania polegały na zanalizowaniu jakości oferty kształcenia dorosłych , tzn. czy jest ona zgodna z potrzebami zmieniającego się rynku pracy oraz czy pozyskane umiejętności i kwalifikacje słuchaczy sprawdzają się w poszukiwaniu przez nich zatrudnienia.

Pierwszy projekt badawczy - „Monitoring kierunków kształcenia policealnego”

W latach 2010-2011 mieliśmy okazję zrealizować projekt pn. "Na północy STOP cyberprzemocy” na terenie województwa pomorskiego. Celem było wszechstronne warsztatowe przygotowanie 120 nauczycieli z zakresu cyberprzemocy oraz nabycie wiedzy z zakresu przygotowania i diagnozy ankiety dot. problemu; ochrony prawnej, procedur i systemów reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy czy też współpracy z policją

"Na północy STOP cyberprzemocy”

W roku 2014  zrealizowaliśmy dwa partnerskie projekty wspierające osoby zamieszkałe na terenach gmin wiejskich i korzystające z pomocy gminnych ośrodków pomocy społecznej. Są to projekty „Razem Jesteśmy Mocniejsi” (partnerstwo z GOPS w Łubiance) oraz „Twoja aktywność Twoją szansą” (partnerstwo z GOPS w Gostycynie). Wsparciem objęliśmy prawie 60 osób, w ramach którego oferowaliśmy kursy zawodowe, warsztaty, treningi, poradnictwo indywidualne oraz staże u potencjalnych pracodawców.

W roku 2014 w ramach czterech partnerskich projektów z instytucjami publicznymi wsparciem objęliśmy ponad 160 osób

Kolejnymi działaniami szkoleniowo-doradczymi objęto 100 osób niepełnosprawnych , w ramach realizowanych od 2013 do 2015 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwóch projektów ”Pełnosprawni w pracy” (partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy i Caritas w Grudziądzu ) oraz ”Pełnosprawni w pracy II” (partnerstwo z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu) .W ramach oferty szkoleniowej zaproponowaliśmy osobom niepełnosprawnym oprócz szkoleń tj. magazynier, pracownik biurowy, asystent osoby niepełnosprawnej, grafik komputerowy, gastronom, również udział w kilkumiesięcznych płatnych stażach u pracodawców.

”Pełnosprawni w pracy”

Naszym ostatnim zrealizowanym przedsięwzięciem było wsparcie edukacyjne w formie realizowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 50 słuchaczy w ramach projektu „WEBskie KKZ-y” na przełomie lat 2014/2015. Były to:

 

 

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano praktykę zawodową oraz egzamin zewnętrzny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Gdańsku potwierdzający formalne efekty uczenia się oraz zdobyte kwalifikacje w danym zawodzie.

Zobacz też: